ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ нових інформаційних  технологій Державного закладу ”Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського”:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відділ нових інформаційних  технологій (далі за текстом „ВНІТ", або „відділ") є  структурним підрозділом університету. Відділ забезпечує функціонування та розвиток інформаційної комп'ютерної інфраструктури університету.

Головне завдання ВНІТ - розвиток, впровадження та забезпечення функціонування нових інформаційних технологій в основних сферах діяльності університету.

ВНІТ свою діяльність проводить взаємодіючи з кафедрами, деканатами, бухгалтерією, відділом кадрів, плановим відділом, науковою частиною та іншими структурними підрозділами університету.

У своїй діяльності ВНІТ керується Законом України „Про освіту", „Про вищу освіту", постановами про вищу школу, рішеннями вченої ради університету, Статутом Університету, правилами внутрішнього розпорядку, наказами проректора з інноваційних та інформаційних технологій, а також іншими положеннями, інструкціями та цим положенням.

Робота фахівців відділу ґрунтується на принципах колективної та персональної відповідальності за виконання задач та функцій відділу, взаємодопомоги та взаємної підтримки та взаємозамінності. Від них вимагається розумна ініціатива, постійне фахове вдосконалення, доброзичливе і вимогливе ставлення до колег та користувачів.

Відділ безпосередньо підпорядковується начальнику відділу нових інформаційних технологій.

Керує ВНІТ начальник відділу, якого призначає і звільняє з посади ректор згідно кодексів законів про працю за поданням проректора з інноваційних та інформаційних технологій.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

Відділ нових інформаційних технологій виконує такі завдання і функції:

 • Забезпечення виконання програм та проектів з розвитку та використання інформаційних технологій в університеті.
 • Створення, експлуатація та розвиток інформаційної інфраструктури університету.
 • Реалізація загально-університетської політики в області експлуатації та розвитку інформаційних технологій.
 • Адміністрування комп'ютерної мережі університету.
 • Адміністрування серверів.
 • Технічна експлуатація комп'ютерних та програмних засобів.
 • Організація матеріально-технічного забезпечення інформаційної інфраструктури університету.
 • Забезпечення інформаційної безпеки в інформаційній інфраструктурі університету та надійності її функціонування.
 • Реалізацію планів розвитку перспективних напрямків з інформаційних технологій в освіті.
 • Здійснює інсталяцію, налаштування та оптимізацію ліцензійного системного програмного забезпечення в університеті, і освоєння прикладних програмних засобів.
 • Усуває аварійні ситуації, пов'язані з ушкодженням програмного забезпечення.
 • Здійснює підключення, тестування та заміну комп’ютерної техніки та зовнішніх пристроїв.
 • Обробка заявок співробітників узгоджених проректором з інноваційних та інформаційних технологій на придбання
 • Необхідних програмних комплексів, комп'ютерної техніки і периферії для виконання службових завдань.
 • Підтримка корпоративної мережі, виправлення несправностей, своєчасну заміну і ремонт устаткування, оновлення програмного забезпечення серверів для ефективної роботи завдань університету
 • Підтримка 6-х комп'ютерних класів і комп'ютерів структурних підрозділів головного корпусу університету.
 • Забезпечує мультимедійними засобами заходи що відбуваються в Університеті.
 • Забеспечує організацію відео конференцій, надання необхідного обладнання та налаштування зв’язку з респондентами.
 • Забеспечує технічну підтримку приймальної комісії під час вступної компанії.
 • Забеспечуює резервне копіювання баз данних.
 • Вивчення ринку програмних засобів і видача рекомендацій із придбання й впровадження системного й прикладного програмного забезпечення.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

Відділ має наступну організаційну структуру:

 • Начальник відділу
 • Інженер 1-ї категорії
 • Інженер
 • Лаборант

ПРАВА

Співробітники відділу, згідно з посадовими інструкціями мають право:

 • Контролювати експлуатацію та використання інформаційної комп'ютерної техніки, програмного забезпечення користувачами та структурними підрозділами університету.
 • Контролювати та вимагати від користувачів та структурних підрозділів дотримання політики з інформаційних технологій, внутрішніх стандартів, положень, інструкцій, правил експлуатації комп'ютерної техніки та програмного забезпечення.
 • Вимагати від суб'єктів інформаційної структури університету виконання узгоджених планів та програм, та надання необхідних даних та інформації щодо інформаційної структури університету.
 • Брати участь у розслідуванні фактів порушень правил експлуатації комп'ютерної техніки, недотримання політики у сфері інформаційних технологій, інших ситуацій, що становлять загрозу для функціонування інформаційної структури університету.
 • Залучати до виконання робіт пов'язаних з інформаційними технологіями професорсько-викладацький склад і навчально-допоміжний персонал за узгодженими програмами, проектами, планами, розпорядженнями.
 • Подавати проректору з інноваційних та інформаційних технологій пропозиції щодо функціонування інформаційної інфраструктури університету, інформацію щодо загроз інформаційній безпеці та функціонування інформаційної інфраструктури та інших важливих питань.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Всю повноту відповідальності за якість та своєчасність виконання покладених цим Положенням задач і функцій несе начальник ВНІТ.

За виконання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, правил внутрішнього розпорядку несе начальник ВНІТ та співробітники відділу.

Міра відповідальності співробітників відділу визначається їх посадовими інструкціями.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ВІДДІЛАМИ

Начальник відділу має право отримувати від інших відділів інформацію, щодо виконання задач і функцій відділу інформаційних комп'ютерних технологій.

Працівники відділу мають право контролювати дотримання регламентів експлуатації комп'ютерної техніки та програмного забезпечення та отримувати доступ до комп'ютерної техніки та комунікацій при виконанні ними службових обов'язків.

Начальник відділу надає іншим відділам інформацію необхідну для їх діяльності стосовно інформаційних технологій.

Неврегульовані питання взаємовідносин та суперечності в стосунках з іншими відділами вирішує проректор з інноваційних та інформаційних технологій на підставі поданих службових записок.